Lleida
16/30° C (sol i núvols)
97% 26 km/h


El Departament d'Agricultura va concedir l'any 2018 més de 395 MEUR en ajuts dins de la PACLa renda agrària cau prop d'un 1% en relació amb el 2017, malgrat que el valor de la producció va ser 13 MEUR superior


El Departament d'Agricultura va concedir el 2018 al sector agrari gairebé 396 milions d'euros, a través de les mesures de la Política Agrària Comuna (PAC) a Catalunya, uns 5 milions més que l'any anterior. Un total de 265,9 milions corresponen a ajuts directes de la PAC; 7,4 milions a l'ajut als plans de reestructuració i reconversió de la vinya, i uns altres 122,7 milions s'han pagat en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020, l'execució del qual arriba al 44,28%. Segons les estimacions d'Agricultura, tot i que el valor de la producció final agrària va augmentar el 2018 en 13 milions d'euros respecte a l'any anterior, el valor de la renda agrària va ser prop d'un 1% inferior per l'encariment sobretot dels pinsos i del preu de l'energia. Malgrat aquest lleuger descens, la renda agrària registra un increment del 14% en el període 2012-2018.

Dels 395 milions d'euros en ajuts pagats per la conselleria el 2018 dins de la PAC, 273,3 milions corresponen a ajuts directes, és a dir, ajuts de l'anomenat primer pilar, destinats a donar suport a la renda dels agricultors i garantir la viabilitat econòmica de les explotacions agràries. La resta de l'import, 122,7 milions corresponen als ajuts del segon pilar i van adreçats a la millora de la sostenibilitat, la competitivitat de les explotacions agràries i la dinamització de l'economia rural, segons les dades que ha presentat aquest dijous Agricultura.

En relació amb el segon pilar, corresponent al PDR de Catalunya 2014-2020, suposa un dels principals instruments de què disposa la Generalitat per promoure una política estructural adreçada al món rural, amb una atenció especial a la competitivitat i sostenibilitat dels sectors agrari i forestal. El pressupost total d'aquest Programa és de 810 milions d'euros i l'execució actual se situa en un 44,28%, amb la qual cosa se situa per sobre de la mitjana espanyola i europea, segons ha destacat el director de Desenvolupament Rural, Oriol Anson.

En el marc del PDR, i en línia amb els objectius del departament de vetllar per la gestió dels boscos de Catalunya, durant la campanya 2018 es van concedir ajuts a la gestió forestal per un import de 8,4 milions d'euros. D'altra banda, amb l'objectiu de garantir la continuïtat de les explotacions i el relleu generacional del sector, l'ajut a la primera instal·lació de joves agricultors, des de la convocatòria de 2015 fins a la de 2018, ha afavorit la instal·lació de 1.782 joves, amb una despesa pública total de 50,5 milions d'euros.

Dos models d'agricultor estructuren les explotacions agrícoles catalanes

La radiografia de les explotacions agrícoles de Catalunya 2019 mostra que el 43% de la superfície agrícola útil del país està gestionada per agricultors que tenen l'activitat agrària com a primera ocupació i el 57% restant la gestiona un perfil d'agricultor que complementa aquesta font d'ingressos amb d'altres. Aquest fet constata que actualment a Catalunya coexisteixen dos perfils d'agricultor, els qui gestionen un model d'explotació de reduïda dimensió, cosa que permet el manteniment de població a les zones rurals i la vertebració del territori, i, al mateix temps, un altre model d'agricultor, titular d'explotacions de major dimensió que tendeix a la professionalització.

Així ho indica la informació obtinguda de la Declaració Única (DUN), una eina amb què l'agricultor informa sobre la seva explotació, la superfície, els mitjans de producció, els sistemes de gestió i altres dades, que aquest dijous ha presentat la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, amb el director general de Desenvolupament Rural.

Les dades extretes assenyalen que a Catalunya es conrea el 25% de la seva superfície total i que es declaren 48.891 explotacions agrícoles. Aquestes xifres apunten al manteniment de la superfície de conreu en els darrers cinc anys, enfront d'una reducció anual del 4% dels titulars. "Això vol dir que augmenta la superfície per explotació, i se situa en una superfície mitjana similar a la mitjana europea", segons ha destacat Jordà.

Perfil dels propietaris de les explotacions

Observant les dades segons el gènere, es manté el 32% de dones titulars d'explotacions agràries respecte del 68% d'homes. Pel que fa a l'edat, si analitzem totes les explotacions, s'obté un percentatge alt de gent gran, però, si es focalitza en els titulars d'explotacions professionalitzades, les edats són similars a les de qualsevol altre sector productiu, segons la consellera d'Agricultura.

Pel que fa al nombre d'incorporacions de joves al camp, es manté estable des de l'any 2015. Destaca el fet que el 90% dels joves que opten per l'agricultura com a àmbit professional es mantenen en el sector després de superar els cinc anys corresponents a les noves incorporacions de joves al camp.

També en relació amb els joves, que, segons el departament, són els qui tenen menys de 41 anys, només representen el 16% dels titulars i gestionen el 10% de la superfície. Si s'analitza en l'àmbit de l'explotació agrària prioritària (pagesos professionals), els joves representen el 23% dels titulars amb una gestió del 25% de la superfície.

Pel que fa a la tinença, el règim d'arrendament creix significativament en les explotacions més professionalitzades, i també els titulars que són persones jurídiques. Es detecta una tendència de traspàs de terres cap a explotacions més professionalitzades. Respecte del sistema d'explotació, la tendència és l'augment de la superfície de reg, sobretot per sistemes de reg més moderns i sostenibles. Així, en el darrer any, la superfície de reg s'ha incrementat en 5.300 hectàrees. Actualment, hi ha 252.529 ha de reg.

Les dades indiquen que els cereals són el cultiu predominant, amb un 44% de superfície dedicada a aquest conreu, pràcticament la meitat de la superfície útil, seguida de l'oliverar, amb un 11%, i els farratges, amb un 10%. D'altra banda, no tant rellevant en superfície però sí en importància econòmica, destaca la superfície destinada a la vinya, amb un 7%, els fruits de closca, un 7%, i la fruita dolça, un 6%.

La DUN facilita la presentació de les sol·licituds d'ajut i diferents tràmits

L'origen de les dades presentades per Jordà prové de la DUN d'aquest 2019, amb la qual anualment tots els titulars de les explotacions declaren les seves superfícies i dades ramaderes. Els titulars i les entitats col·laboradores utilitzen aquest mitjà per a la formalització de més de 50 tràmits, de manera unificada. Entre aquests tràmits, destaquen les sol·licituds d'ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC) amb un import global anual de més de 300 milions d'euros.

Teresa Jordà ha posat de relleu l'augment de l'accessibilitat i interoperabilitat de les dades de la DUN que Agricultura ha impulsat per al compliment de la normativa de transparència i dret d'accés a la informació, atenent la demanda dels agricultors i ramaders, i amb l'objectiu de millorar el sector agrari a Catalunya. Així, a partir d'ara, les dades obtingudes estan a l'abast de la ciutadania i es poden consultar a través del mapa de cultius que es pot trobar a internet.

D'altra banda, des del febrer d'aquest any, un nou aplicatiu web permet que els tràmits de la DUN es puguin fer íntegrament de manera electrònica, i durant tot l'any. L'eina també permet als agricultors realitzar la declaració geoespacial de les superfícies de cultius i proporciona la informació per a l'elaboració anual del mapa de la superfície agrícola de Catalunya.

La consellera ha ressaltat que Catalunya és capdavantera a escala europea en l'accés lliure i gratuït a aquestes dades. Això ha estat reconegut per Europa amb el Premi Europeu al Sector de les Administracions Públiques 2019 pel projecte de subministraments de dades gràfiques de les explotacions agràries de Catalunya.

La Renda Agrària puja un 14% respecte a l’any 2012 però cau prop d'un 1% en relació amb el 2017

La Renda Agrària, que és el valor generat per l'activitat agrària de l'any 2018, segons la darrera estimació del Departament d'Agricultura, va ser de 1.868 milions d'euros, cosa que representa un augment del 14% respecte de la de l'any 2012, que va ser de 1.635 milions (a preus corrents). Ara bé, si es comparen els valors de la renda agrària 2018 amb l'any anterior, tot i que la producció final agrària va ser de 4.681 milions d'euros (13 milions més que el 2017), la renda va disminuir lleugerament (menys de l'1%) a causa de l'encariment dels inputs de producció, concretament dels pinsos i del preu de l'energia, segons ha assenyalat Oriol Anson.

Més notícies a l'edició de LA MAÑANA en paperSOBRE L'AUTOR

Articles relacionats