Lleida
3 - 14° C (sol i núvols)
97% 26 km/h

14 desembre 2018

Pactada la plusvàluaHisenda i la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han pactat la reforma de l´Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, més conegut com plusvàlua municipal, per tal que no tributin per aquest impost les transmissions de terreny si s’acredita que no hi va haver increment de valor per diferència entre el valor real de la transmissió i el d’adquisició, reforma que es preveu s’aprovi abans de l’estiu, amb caràcter retroactiu des del 15 de juny de 2017, data en la qual es va publicar al BOE la sentència del Tribunal Constitucional de 15 de maig de 2017 que va anul·lar parcialment els articles de l’impost que sotmetien a tributació les vendes d’immobles sense benefici. Una altra novetat és que per acreditar que no hi ha hagut guanys valdran els títols que documenten la transmissió , com les escriptures, o bé les comprovacions de l’Administració tributària sense necessitat d’aportar cap pericial. Molts contribuents van recórrer als tribunals la liquidació d’aquest impost quan no havia existit cap benefici, supòsit freqüent en els darrers anys com a conseqüència de la davallada del mercat immobiliari. Què passarà amb les operacions anteriors? Està en mans dels tribunals.SOBRE L´AUTOR

0 Comentaris

    No comments

Aporta el teu comentari

Add comment - required field

Amb el suport de: