AVÍS LEGAL

1 DADES IDENTIFICATIVES

Per donar compliment a allò que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa a continuació dels següents aspectes legals.

L’empresa titular dels dominis lamanyana.es i lamanyana.cat (en endavant “Portal Web”) és HOLDER SOLUTIONS S.L. (en endavant HOLDER SOLUTIONS), amb domicili al carrer Príncep de Viana, 27-29, 25004, Lleida, amb número de CIF: B-25636457, inscrita en el Registre Mercantil de Lleida al volum 1.082 de la secció general, foli 100, full número L-21378, inscripció 1a, amb l’exclusió prevista en l’article 185.6 del Reglament del Registre Mercantil. El telèfon de contacte és el 973 001 140, i l’adreça de correu electrònic de contacte per a la gestió dels aspectes legals relacionats amb el web és mjmanzano@lamanyana.es

2 ACEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

Les presents condicions (en endavant denominades “Avís Legal”) tenen per objecte regular l’accés, ús i navegació d’aquest Portal Web, que el seu titular posa a disposició del públic en la present URL, tant pel que fa a l’ús del seu contingut (entenent en endavant per “Continguts” els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, software, fotografies, música, vídeos, bases de dades, imatges o informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial), així com en les responsabilitats derivades de la participació dels usuaris en els serveis que s’hi ofereixen (en endavant “Serveis”, com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies).

3 USUARI

L’accés i ús d’aquest Portal Web per un tercer li atribueix la condició d’usuari (en endavant “Usuari”), i suposa l’acceptació plena per l’esmentat usuari de totes i cadascuna de les condicions que HOLDER SOLUTIONS incorpora en aquest Avís Legal, així com la Política de Privacitat.

4 ACCÉS AL PORTAL WEB

L’accés inicial al Portal Web és lliure i gratuït. Tanmateix, hi poden haver funcionalitats o Serveis subjectes al pagament d’un preu en les condicions que en cada cas s’estableixen. Queda prohibida la contractació de productes i serveis a través del lloc web per part de menors d’edat legal, havent d’obtenir degudament i amb anterioritat el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que duguin a terme els menors al seu càrrec, d’acord amb la normativa vigent.

En cas que per utilitzar determinades funcions o Serveis sigui necessari que l’Usuari es registri, aquest registre s’efectuarà mitjançant formularis de dades i amb subjecció a les prevencions de la legislació de protecció de dades personals que es descriuen en aquest Avís Legal.

El titular del Lloc Web pot oferir a través del web serveis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents condicions, i sobre les quals s’informarà l’usuari en cada cas concret.

5 ÚS DEL PORTAL WEB

L’Usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i serveis de conformitat amb la llei, el present Avís legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi del web per altres Usuaris.

Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en el present web. L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el titular del Portal Web presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes. L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics del titular del Portal Web o de tercers.

Quan sigui necessari que l’Usuari es registri per accedir a determinats Serveis o Continguts del Portal Web, l’Usuari serà responsable d’aportar informació verídica i lícita. En determinats supòsits, i com a conseqüència d’aquest registre, l’Usuari podrà rebre un nom i una contrasenya dels quals es farà responsable, compromentent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquest nom d’usuari i contrasenya.

6 PROTECCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

HOLDER SOLUTIONS, per ella mateixa o com a cessionària, és propietària de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu Portal Web, així com dels Continguts inclosos a les pàgines d’aquest portal (textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, software, fotografies, música, vídeos, bases de dades, imatges o informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial).

L’Usuari podrà visualitzar els elements del Portal Web i imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, únicament i exclusiva, per al seu ús personal i privat.

En virtut d’allò disposat als articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest Portal Web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i amb qualsevol mitjà tècnic, així com la seva modificació, alteració o descompilació tret que per a això es compti amb el consentiment exprés i per escrit de HOLDER SOLUTIONS. Per tant, l’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de HOLDER SOLUTIONS, i reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest Portal Web constitueixen una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del titular del Portal Web o del titular dels mateixos.

Aquest Avís Legal no suposa cap cessió de drets a favor de l’usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels seus continguts.

Aquesta restricció comporta la prohibició expressa de:

  • Presentar una pàgina del Portal Web o qualsevol contingut d’aquest web en una finestra que no pertany a lamanyana.es o lamanyana.cat per mitjà de qualsevol tècnica o procediment, incloent-hi framing, inline linking, etc.
  • Extreure elements del lloc web que causi perjudici a HOLDER SOLUTIONS d’acord a les disposicions vigents.
  • Usar comercialment els continguts del Portal Web.
  • L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de HOLDER SOLUTIONS, sense el coneixement i l’autorització corresponent de l’empresa.
  • Usar continguts del Portal Web en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
  • Incloure continguts en les recopilacions de premsa (press-clipping), a través de qualsevol procediment i suport.

7 ESPAIS DE PARTICIPACIÓ DELS USUARIS

El Portal Web posa a la disposició de l’Usuari diferents espais i eines de participació per fomentar la conversa i l’intercanvi d’idees i opinions entre els Usuaris. El seu objectiu és estar obert i ser accessible per a qualsevol sempre que es respectin unes normes de convivència i respecte bàsiques.

HOLDER SOLUTIONS es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació. Tampoc no es toleraran els intents de suplantar la identitat de terceres persones ni la publicació de dades de contacte privats. Tampoc no s’aprovaran missatges que continguin spam o publicitat ni aquells amb enllaços a llocs que no tinguin a veure amb el motiu de la conversa.

En qualsevol cas, HOLDER SOLUTIONS no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació i es reserva el dret de suprimir, per qualsevol raó i sense previ avís, qualsevol informació o contingut generat als espais de participació.

8 CONTINGUTS APORTATS PELS USUARIS

En el cas que l’Usuari enviï continguts de qualsevol tipus al Portal Web, com ara textos, fotografies, imatges, informacions o bases de dades (en endavant “Continguts Generats”), ell mateix declara, garanteix i accepta que els diferents usos dels Continguts Generats no són susceptibles d’infringir cap dret de propietat intel·lectual o industrial, deure de confidencialitat, secret comercial o qualsevol altre dret de tercers.

En el cas que els Continguts Generats consisteixin en imatges (incloent-ne l’avatar), l’Usuari declara i garanteix que:

  • És major d’edat als efectes legals.
  • És l’autor o titular dels drets d’imatge.

La persona o persones la imatge dels quals es reprodueix en els Continguts Generats han consentit expressa i inequívocament la captació de la seva imatge, així com la seva reproducció i difusió pública. En el cas que la persona la imatge del qual es reprodueix sigui menor d’edat, l’Usuari garanteix que disposa del consentiment exprés i inequívoc dels pares o tutors del menor d’edat per a la captació, la reproducció i la difusió pública de la imatge d’aquest menor d’edat, i que així ho podrà acreditar si li és demanat.

L’Usuari assumeix la responsabilitat i garanteix que mantindrà indemne HOLDER SOLUTIONS de qualsevol tipus de dany que es produeixi com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari dels supòsits establerts en els paràgrafs precedents (8.1 i 8.2). Aquesta responsabilitat inclou l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat dels Continguts Generats.

L’Usuari cedeix a títol gratuït a HOLDER SOLUTIONS, sense caràcter d’exclusivitat, els drets de propietat intel·lectual i industrial i qualsevol altre tipus de dret sobre els Continguts Generats, incloent-ne, sense limitació, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública (inclosa la modalitat de posada a disposició) i transformació per a la seva explotació per qualsevol mitjà, suport o format i a través de qualsevol sistema, procediment o modalitat de transmissió, comunicació o distribució, ja sigui gratuït o de pagament, utilitzant els Continguts Generats sols o conjuntament amb altres. La cessió a favor de HOLDER SOLUTIONS es fa per tot el temps de durada dels drets i comprèn la facultat de cessió a tercers.

HOLDER SOLUTIONS es reserva la facultat de decidir sobre la divulgació o publicació dels Continguts Generats.

9 RÈGIM DE RESPONSABILITAT

Responsabilitat per l’ús del web . L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del web, quedant el titular del web, els seus socis, empreses del grup, col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari. El titular del web emprarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent al web; no obstant això, el titular del web no assumeix cap garantia en relació amb l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquest web. L’usuari és l’únic responsable enfront de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular del web basada en la utilització per l’usuari del web. Si s’escau, l’usuari assumirà les despeses, costos i indemnitzacions que siguin irrogats al titular del web amb motiu de tals reclamacions o accions legals.

Responsabilitat per mal ús de les contrasenyes. L’Usuari que rebi una contrasenya per accedir a diferents Serveis o Continguts del Portal Web es fa responsable de l’ús confidencial i diligent d’aquesta clau d’accés, exonerant HOLDER SOLUTIONS de qualsevol responsabilitat pel fet que terceres persones puguin usurpar aquesta contrasenya per accedir al Portal Web. Alhora, l’Usuari es farà responsable dels danys o perjudicis que aquestes terceres persones puguin provocar a HOLDER SOLUTIONS, així com del mal ús que puguin fer del Portal Web i de l’incompliment de les normes d’aquest Avís Legal.

Responsabilitat pel funcionament del web. El titular del web exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes al titular del web. Així mateix, el titular del web també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega a les línies telefòniques o a Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del titular del web. El titular del web es reserva la facultat per suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat al web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

Responsabilitat pels enllaços. En el cas que el Portal Web s’incloguessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, HOLDER SOLUTIONS no exercirà cap tipus de control sobre els esmentats llocs i els seus continguts, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret. HOLDER SOLUTIONS declina qualsevol tipus de responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, veracitat i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet, i queda exonerat alhora de tota responsabilitat pels perjudicis que pugui sofrir l’usuari en virtut de la informació oposada a la web enllaçada. La inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà tampoc cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Responsabilitat per la publicitat. Part del Portal Web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en el lloc web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicables. El titular del web no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest web poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: mjmanzano@lamanyana.es

10 PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

HOLDER SOLUTIONS compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un ús i un tractament correctes de les dades personals de l’Usuari. Per això, juntament amb cada formulari de captació de dades de caràcter personal, en els Serveis que l’Usuari pugui sol·licitar a HOLDER SOLUTIONS, farà saber l’Usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas. Alhora, HOLDER SOLUTIONS informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, i li sol·licitarà en cada ocasió el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials.

Per a més informació sobre com tractem les dades personals, es pot consultar la nostra Política de Privacitat.

11 COOKIES

HOLDER SOLUTIONS podrà utilitzar cookies per tal de personalitzar i facilitar al màxim la navegació a l’Usuari dins el Portal Web. Les cookies s’associen únicament a un Usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’Usuari. L’Usuari podrà configurar el seu navegador per tal que notifiqui i refaci la instal·lació de les cookies enviades per HOLDER SOLUTIONS, sense que això perjudiqui la possibilitat de l’Usuari d’accedir als Continguts i Serveis.

Per a més informació relativa a les cookies, es pot consultar la nostra Política de Cookies.

12 RESPONSABILITAT EN RELACIÓ AMB ELS CONTINGUTS

HOLDER SOLUTIONS es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, les modificacions que consideri oportunes en el seu Portal Web, i pot canviar, suprimir, afegir, limitar o impedir l’accés tant els Continguts i Serveis que es presten a través del mateix com la forma en la qual aquests apareguin presentats dins el seu Portal Web, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia.

HOLDER SOLUTIONS no es fa responsable de l’accés tècnic, la informació o els continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del Portal Web.

HOLDER SOLUTIONS no s’identifica necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors.

13 DRET D’EXCLUSIÓ

HOLDER SOLUTIONS es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al seu Portal Web i/o als Serveis oferts, sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquell Usuari que incompleixi les normes assenyalades en aquest Avís Legal.

14 GENERALITATS

HOLDER SOLUTIONS perseguirà l’incompliment de les condicions assenyalades en aquest Avís Legal, així com qualsevol ús indegut del seu Portal Web, tot exercint les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

15 MODIFCACIONS D’AQUEST AVÍS LEGAL I DURADA

HOLDER SOLUTIONS podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí establertes, essent degudament publicades com apareixen en aquest Portal Web. La vigència de les esmentades condicions anirà en funció de la seva exposició i seran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

16 LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre HOLDER SOLUTIONS i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?